General information
Participation
Organizing commitee
Program
Transactions
Contributions
Abstracts
Proceedings
Visa
Accommodation
Social program
Travel information
Deadlines
Registration
Registered participants
Contact
Petrov school
     · Life and activity
    · 90th anniversary
    · Petrov's classification
    · List of publications
    · Golden pageA. Z. Petrov. Klassifikacya prostranstv, opredelyayushchikh polya tyagoteniya. Uchenye Zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. V. I. Ulyanovicha-Lenina [Scientific Proceedings of Kazan State University, named after V.I. Ulyanov-Lenin], 114, (8) 55-69 (1954)). Jubilee (1804-1954) Collection.

Republished in English in the Golden Oldies series (republications in English of important old papers in General Relativity) as

A. Z. Petrov . The Classification of Spaces Defining Gravitational Fields. General Relativity and Gravitation, Vol. 32, No. 8, 2000.© 2010 Kazan State University